0,00 € (0)
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 EUR

Skupščine

Dokumenti in zapisniki s skupščin podjetja Velo d.d., ter ostale vsebine v zvezi s podjetjem, ki so namenjene javnosti:

Direktor družbe VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, Celovška cesta 150, 1001 Ljubljana, na podlagi 295. člena ZGD-1 z zakonskimi spremembami, točko 7.5 Statuta družbe,  sklicuje

 

19. redno sejo skupščine družbe

VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana

 

ki bo dne 18.12.2017 ob 09.30 uri

v sejni sobi v IV. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Celovška cesta 150, 1001 Ljubljana

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1 :

Za predsednika skupščine se izvoli:   Pavle Fišer

Za preštevalko glasov se izvoli:          Majda Knez

           

Na seji bo prisotna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

 

 

2.  Seznanitev skupščine z letnim  poročilom za leto 2016, ki ga je obravnaval in potrdil nadzorni svet v skladu z 285. členom ZGD-1, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2016 in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016.

 

 

3.  Uporaba bilančnega dobička  in podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 2/1:Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VELO, d.d.  na dan 31.12. 2016, znaša 457.559,63 EUR.

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2016 znaša 457.559,63 EUR se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen, ter se prenese v poslovno leto 2017, kot preneseni dobiček.

Predlog sklepa št. 2/2: Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2016.

 

4.  Poročilo nadzornega sveta o pridobivanju lastnih delnic

 

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dne 13.12.2017,
ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine  to je konec dne 13.12.2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni datum).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.  Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Nadzorni svet družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).

Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300.  oz. 301. člena ZGD-1, in sicer:

ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
ki bodo razumno utemeljeni,
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Celovška cesta 150, 1001 Ljubljana – IV. nadstropje - tajništvo, vsak delovnik od 10 – 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine  je dostopno gradivo:

sklic skupščine,
predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in utemeljitev predlogov sklepov k  vsaki točki dnevnega reda,
letno poročilo družbe za leto 2016,
poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi  in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016. 

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravica do obveščenosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

 

Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 93.419 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Družba ima na dan sklica skupščine v lasti 2.137 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice, ostalih 91.282 delnic ima glasovalno pravico in vse  so istega razreda.

 

Vljudno vabljeni!

                                                                                                     VELO, d.d. Ljubljana

POPRAVEK:

 

Popravek k sklicu 19. redne seje skupščine družbe VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana.

 

Družba VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, objavlja popravek k  sklicu 19. redne seje skupščine družbe Velo, d.d. Ljubljana, ki bo dne 18.12.2017 ob 09.30 uri

v sejni sobi v IV. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Celovška cesta 150, 1001 Ljubljana, objavljena na spletnem portalu AJPES pod številko objave 3547213

 

V sklicu 19. redne seje skupščine se popravi pod Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice,  prva in druga alineja, drugega odstavka, ki se sedaj glasi:

 

 ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dne 14.12.2017,
ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je konec dne 14.12.2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni datum).

 

 

 

 

Ljubljana, dne 17.11.2017

                                                                                                     VELO, d.d. Ljubljana

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

 

Upravni odbor družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi 295. člena ZGD-1 z zakonskimi spremembami, točko 19 Statuta družbe in svojega sklepa z dne 22.6.2017,  sklicuje

 

12. redno sejo skupščine družbe

VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana

 

ki bo dne 18.12.2017 ob 09.00 uri

v sejni sobi v IV nadstropju poslovne stavbe na naslovu Celovška cesta 150, 1001 Ljubljana

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1 :

            Za predsednika skupščine se izvoli:      Leopold Poljanšek

            Za preštevalko glasov se izvoli:            Majda Knez

           

Na seji bo prisotna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

 

 

2.  Seznanitev skupščine z letnim  poročilom za leto 2016, ki ga je obravnaval in potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom ZGD-1, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016.

 

 

3.  Uporaba bilančnega dobička  in podelitev razrešnice predsedniku in članom upravnega odbora

Predlog sklepa št. 2/1:Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe VELO NEPREMIČNINE, d.d.  na dan 31.12. 2016, znaša 93.793,70 EUR.

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2016 znaša 93.793,70 EUR se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen, ter se prenese v poslovno leto 2017, kot preneseni dobiček.

Predlog sklepa št. 2/2: Skupščina potrjuje in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2016.

 

4.  Poročilo upravnega odbora o pridobivanju lastnih delnic

 

5.  Imenovanje novega člana upravnega odbora zaradi odstopa dosedanjega člana upravnega odbora

Predlog sklepa št. 5: Ugotovi se, da je g. Pevec Bogdan podal odstopno izjavo s funkcije člana upravnega odbora,  skupščina za novega člana upravnega odbora imenuje Leopolda Poljanška za  mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejema tega sklepa skupščine in traja do izteka mandata ostalim članom upravnega odbora.

 

 

 

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dne 13.12.2017,
ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine  to je konec dne 13.12.2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni datum).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.  Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).

Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300.  oz. 301. člena ZGD-1, in sicer:

ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
ki bodo razumno utemeljeni,
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče in na lokaciji zasedanja skupščine, v tajništvu IV. nadstropju poslovne stavbe na Celovški cesti 150, 1001 Ljuvljana, vsak delovnik od 10 – 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine  je dostopno gradivo:

sklic skupščine,
predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in utemeljitev predlogov sklepov k  vsaki točki dnevnega reda,
letno poročilo družbe za leto 2016,
poročilo upravnega odbora družbe o preveritvi  in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016. 

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravica do obveščenosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

 

Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 146.661 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Družba ima na dan sklica skupščine v lasti 3.324 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice, ostalih 143.337 delnic ima glasovalno pravico in vse  so istega razreda.

 

Vljudno vabljeni!

                                                                                                     VELO NEPREMIČNINE,  d.d.

                                                                                                     Upravni odbor

POPRAVEK:                                                                                                     

Popravek k sklicu 12. redne seje skupščine družbe VELO NEPREMIČNINE, d.d..

Družba VELO NEPREMIČNINE d.d., objavlja popravek k  sklicu 12. redne seje skupščine družbe Velo nepremičnine, ki bo dne 18.12.2017 ob 09.00 uri, v sejni sobi v IV. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Celovška cesta 150, 1001 Ljubljana, objavljena na spletnem portalu AJPES pod številko objave 3547547

 

V sklicu 12. redne seje skupščine se popravi pod Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice,  prva in druga alineja, drugega odstavka, ki se sedaj glasi:

 

 ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dne 14.12.2017,
ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je konec dne 14.12.2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni datum).

 

Ljubljana, dne 17.11.2017

                                                                                     VELO NEPREMIČNINE d.d.

                                                                                     Upravni odbor   

Naročite se na e-novice

Prijavite se v naš seznam naročnikov naših e-novic. Tako boste seznanjeni z novostmi o akcijah in izdelkih.

* Strinjam se s prejemanjem email sporočil
Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da podjetje VELO d.d. interno obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vpisal/a v spletni obrazec in jih uporabi za namene izvajanja aktivnosti neposrednega trženja in promocije, za interne analize ter statistične obdelave. Prejemnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil s strani podjetja. Odjava ali izbris podatkov je možno prek e-maila info@velo.si
Copyright © 2018 - 2021 VELO d.d., vse pravice pridržane.